جمعه 28 مرداد 1401  
 
Friday, August 19, 2022  
 
الجمعة, محرم 21, 1444  
 

...

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

1401/2/28 چهارشنبه
پيام مديرعامل شركت ملي فولادايران به مناسبت روز روابط عمومي
 فرارسيدن 27ارديبهشت روزملي ارتباطات وروابط عمومي را به همه دست اندركاران روابط عمومي هاي كشور؛بويژه همكاران خودم درشركت ملي فولادايران تبريك عرض مي كنم.

 فرارسيدن 27ارديبهشت روزملي ارتباطات وروابط عمومي را به همه دست اندركاران روابط عمومي هاي كشور؛بويژه همكاران خودم درشركت ملي فولادايران تبريك عرض مي كنم.

امروزه كه دوران كنوني حيات اجتماعي ما؛ درحقيقت وبسياربجا بعنوان "عصرارتباطات وانفجاراطلاعات" نامگذاري شده است ؛نقش ووظيفه روابط عمومي ها نمود بيشتروتاثيرگذارتري پيداكرده ومي كند.

 شرايط كنوني جامعه ما ايجاد مي كند كه روابط عمومي ها ازنقش سنتي وتكراري خود فاصله گرفته و"نقشه راه" جديدي را براي خودتعريف واجرايي نمايند.

روابط عمومي هادردوران كنوني درحقيقت چشم وگوش ويك ابزارمطمئن براي مديريت ها هستند كه باجمع بندي وتحليل محتواي رخدادهاوارائه بازخوردهاي صحيح  به مديران وتصميم سازان آن هارا ازعمق وچرايي وقوع رويدادها؛ مطلع مي نمايند .

امروزه باتغييرات شگرفي كه بنابه مقتضيات زمانه درساختارروابط عمومي ها رخ داده است ؛اهميت استراتژيك اين واحدها براي ايجادارتباطات موثربابدنه جامعه بركسي پوشيده نيست وانتظارمي رود تااين واحدها؛آمادگي رويارويي با بحران ها؛تبيين دقيق وموشكافانه رخدادها؛ارائه تحليل هايي كه متضمن تامين منافع ملي وامنيت عمومي باشد راداشته باشند وبه دقت مدنظر قراردهند تامسيرتصميم گيري ها به خطا نرود.

بدون شك پيچيدگي روندجامعه ما؛مسيرپرپيچ وخمي را دررعايت وتوجه به ارزش هايی همچون شفافیت، صحت اطلاعات،كالبدشكافي صحيح داده ها؛پرهيزازپنهانکاری و تقویت پیوند عميق باافكارعمومي راپیش روی روابط عمومی ها قرارداده است.

لذا اختصاص يك روز براي بزرگداشت "روابط عمومي ها"؛درحقيقت اقدامي درخورتوجه است براي زنده نگه داشتن ارزش هايي كه نهادها وسازمان هاي كشوررا باكمك اين واحدهابه بدنه اجتماعي كشورپيوندمي زند كه خودبرپاسخگوشدن سازمان ها ومديران تاكيد موثري دارندوعاملي براي اعتمادسازي دوسويه دراجرايي شدن برنامه هاوسياست هاي اجرايي كشورمي باشد.

يكي ازمهمترين وظايف روابط عمومي درشركت هاي تخصصي مانند شركت ملي فولادايران؛اين است كه بارصدتحولات مختلف درحوزه هاي فني ؛اقتصادي ؛قوانين ومقررات؛استانداردهاي ملي وجهاني راهبردهاي لازم براي تبديل تهديدهابه فرصت هاي توسعه اي اين بخش راباهمراهي بخش هاي تخصصي شركت ها فراهم نمايند.

ازآنجا كه درشرايط كنوني كشور ونظام بين المللي مسائل ومشكلات عديده اي وجوددارد كه تبيين وپاسخگويي دربرابراين موضوعات عملا برعهده روابط عمومي ها قراردارد كه انصافا؛كاري حساس وطاقت فرساست ؛ضمن گراميداشت خدمات وتلاش هاي صادقانه اين عزيزان اميدوارم كه با وجودتمام سختي هاوفشارهاي موجود به تلاش هاي صادقانه خود؛ در ترویج اعتمادسازي ؛توسعه روحیه امیدواری و نشاط اجتماعي ادامه دهندودرحفظ سرمايه هاي ملي كه برخاسته ازاعتماد وصداقت دوجانبه است كوشا باشند.درخاتمه ضمن خسته نباشيدبه همه عزيزان ازتلاش ها وهمكاري هاي صميمانه شان تشكروقدرداني مي نمايم.

                                                                  محمدآقاجانلو


 
امتیاز دهی