يكشنبه 6 آذر 1401  
 
Sunday, November 27, 2022  
 
الأحد, جمادى الأولى 03, 1444  
 

...

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

1401/9/6 يكشنبهباحضور روسا و معاونين سازمان هاي صمت استان ها
همايش بررسي وضعيت زنجيره فولادكشوربرگزارشد
وضعيت زنجيره فولاد و واحدهاي صنعتي مرتبط با اين زنجيره ؛درسه نشست تخصصي و مديريتي  با حضورروسا؛معاونين وكارشناسان سازمان هاي صمت استان هاي داراي واحدهاي فولادي بصورت ويدئوكنفرانسي درشركت ملي فولادايران برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي شركت ملي فولاد ايران؛ مديريت برنامه ريزي ومطالعات راهبردي اين شركت ؛درراستاي ساماندهي وپايش وضعيت مجوزهاي صادره درزنجيره فولاد وبررسي آخرين پايش طرح جامع فولادكشور؛ يك همايش ونشست ويدئو كنفرانسي راطي دو روزدر محل شركت ملي فولادايران برگزاروهدايت نمود.

بنابه اين گزارش درابتداي اين جلسات مدير برنامه ريزي ومطالعات راهبردي شركت ملي فولادايران؛هدف ازبرگزاري اين نشست ها را آشنايي وارتباط هرچه بيشترسازمان هاي صمت استان هاباوضعيت زنجيره فولاد وشرايطي كه درآن قرارداريم وبرنامه ريزي براي آينده اين زنجيره قلمدادكردواظهارداشت: پس از تشكيل ستادراهبردي صنعت فولادكشور ومحول شدن وظايف دبيرخانه اين ستادبه شركت ملي فولادايران؛اين جلسات هم انديشي بصورت برنامه ريزي شده تر ودرقالب همايش بومي سازي وهم انديشي ادامه خواهدداشت.

مهندس احمداحمدي خاطرنشان ساخت:وضعيت بدست آمده درمطالعات طرح جامع فولادكشورمارابه اين نقطه رسانده است كه باتوجه به توليدات زنجيره فولاد و نيازهاي كشور درافق 1404ودست يافتن به بازارهاي بزرگ صادراتي وتوليد رقابت پذيربايستي دقت هاي لازم درامرصدورمجوزهابراي متقاضيان ؛راهنمايي ومطلع كردن آن ها از وضعيت مواداوليه ومشكلات زيرساختي كه بويژه درموضوعاتي همچون حمل ونقل؛آب ؛برق وگازداريم؛ نگذاريم سرمايه هاي ملي به هدربروند.

مدير برنامه ريزي ومطالعات راهبردي شركت ملي فولاد همچنين افزود: برخی مشكلاتی که امروزه دركشوربراي صدورمجوزهاي زنجيره فولاد وجود دارد رعايت نكردن محل استقرارواحدهاي جديد ازنظرمكاني ؛ظرفيت وتكنولوژي توليد هست كه باعث شده بسياري ازطرح ها ازنتيجه مطلوب فاصله بگيرند.

نامبرده با تاكيد بر اينكه مشكلات ناشي ازكمبودگاز؛آب وبرق نگذاشته بسياري ازواحدهابه سودآوري مطلوب بسندتاكيدكرد:درحال حاضر در صنعت فولاد بيش از7هزارمگاوات برق مصرف مي شود كه باتوجه به كمبودهاي موجوددراين زمينه؛ سازمان ايميدرومتعهدشده است تا نيروگاه هايي باظرفيت 10تا15هزارمگاوات احداث نمايد تاشايد ازاين رهگذركمكي به صنعت فولادشود.

درادامه اين نشست ها؛ كارشناسان شركت فولادتكنيك مجري مطالعاتي طرح جامع فولادكشور به ارائه گزارش مبسوطي ازآخرين پايش اين طرح درسال 1400ووضعيت همه جانبه زنجيره فولاد درجهان وايران پرداختند وحاضرين را درجريان مطالعات انجام شده درزنجيره فولاد وساير بخش هاي مرتبط قراردادند.

به گزارش روابط عمومي شركت ملي فولادايران؛سپس روساي ادارات صنايع فلزي ومعدني وكارشنان استان ها نيزبه ارائه گزارش هايي  ازوضعيت معادن وواحدهاي توليدي فولادي استان خودپرداختند وموضوع مجوزهاي صادره دراين زنجيره وسايرمشكلات موجود درسرراه واحدهاي زنجيره فولاد تحت پوشش خودرا برشمردند.

بنابه اين گزارش اهم مشكلات برشمرده شده ازسوي حاضرين درنشست؛عبارت بودنداز: كمبودمواداوليه ؛بالابودن هزينه هاي حمل نقل مواداوليه ازمبداتامقصد؛كمبودگاز؛برق وآب وقطعي فصلي اين انرژي

درخاتمه اين نشست مهندس احمداحمدي ضمن تشكر ازحضورمعاونین و كارشناسان ومديريت سازمان هاي صمت استان ها اظهاراميدواري كرد كه تداوم اين نشست ها وتشكيل جلسات آتي بتواند شرايط موجود دراين صنعت را تثبيت نموده وآينده روشن تري ازاين صنعت را بدست آوريم.


 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر